Nhóm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đồng chí Phạm Mạnh Cường           - UV BTV   - Trưởng nhóm

- Đồng chí Châu Minh Hiền                - UV BCH   - Thành viên

- Đồng chí Huỳnh Quốc Thắng           - UV BCH   - Thành viên

* Đẩy mạnh công tác tuyển sinh:

- Tập trung cao độ trong những tháng cuối năm đẩy mạnh công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học và các lớp đào tạo thường xuyên theo kết luận tại hội nghị sơ kết tuyển sinh ngày 17/8/2020.

- Phối hợp với Cơ sở Cai nghiện tiếp tục khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn “Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính”.

- Phối hợp với trường Đại học Xây dựng Miền tây tuyển sinh lớp đại học xây dựng văn bằng 2.

- Đẩy mạnh phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng, mở, linh hoạt với nhiều loại hình, phương thức và trình độ đào tạo theo yêu cầu của người học và nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động: liên kết đào tạo, đào tạo liên thông cao đẳng, đại học, đào tạo thường xuyên, đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng,… , đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

* Chuẩn bị cho năm học mới:

- Hoàn chỉnh phân công chuyên môn năm học 2020 - 2021, xây dựng các kế hoạch năm học của nhà trường và của từng đơn vị; kế hoạch kế hoạch cá nhân.

- Phối hợp chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới trong tháng 10/2020.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ nguyên vật liệu; hồ sơ sổ sách phục vụ công tác giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm.

- Chuẩn bị cho hội nghị CCVC năm 2020.

* Tổ chức hoạt động dạy học:

- Tiếp tục đổi mởi nội dung, phương pháp dạy học theo năng lực thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức giảng dạy các lớp chính quy và các lớp vừa làm vừa học trong và ngoài trường; các lớp chính quy học tập trung tại trường theo năm học 2020 - 2021 chính thức sáng ngày 14/9/2020.

- Phối hợp tổ chức giảng dạy và quản lý nắm bắt sát tình hình lớp đào tạo nghề ngắn hạn.

- Duy trì nền nếp, kỷ cương trong dạy học ngay từ đầu năm học. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chuần bị các điều kiện và tổ chức giảng dạy trực tuyến đáp ứng yêu cầu thực tế.

* Nghiệm thu chương trình, giáo trình, bài giảng, ngân hàng đề thi:

- Tiếp tục nghiệm thu chương trình mô đun, môn học, giáo trình, bài giảng, ngân hàng đề thi.

- Nghiệm thu chương trình đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu xã hội tại địa phương.

* Thực hiện pháp chế GDNN, công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng và công tác kiểm tra:

- Thực hiện công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN trên trang thông tin điện tử của Trường theo tinh thần công văn số 1877/ TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục GDNN.

- Triển khai thực hiện các quy trình bảo đảm chất lượng.

- Triển khai, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm, quy chế đào tạo và quy trình đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện công tác kiểm tra ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm 2020, hồ sơ chuyên môn; việc thực hiện nền nếp, giờ giấc làm việc theo tinh thần Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy.

* Tăng cường công tác học sinh, sinh viên thực hiện văn hóa học đường:

- Tăng cường công quản lý HSSV, duy trì nền nếp, kỷ cương, xây dựng văn hóa học đường. Củng cố chất lượng công tác GVCN.

- Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm cho HSSV theo tinh thần công văn số 1623/TCGDNN-NG ngày 22 tháng 7 năm 2020; tập huấn “Các kiến thức, nội dung về khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp” cho HSSV.

- Tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT chào mừng năm học mới; nội dung chương trình đón tiếp HSSV khóa mới.

* Tăng cường nâng cao năng lực dạy học, nghiên cứu khoa cho đội ngũ giáo viên

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt học thuật.

- Tổ chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học ngay từ đầu năm.

TVUC