Nhóm lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Đồng chí Võ Chí Quốc                   - Phó Bí thư           - Trưởng nhóm

- Đồng chí Vương Ngọc Bảo Hà         - UV BCH             - Thành viên

- Đồng chí Đỗ Hồng Nguyên              - UV BCH             - Thành viên

* Nâng cao cht lượng tổ chức đng bộ (chi bộ).

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

-Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng; lãnh đạo đoàn thể tăng cường giáo dục và giới thiệu quần chúng ưu tú để chăm bồi phát triển đảng. Các đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng đảng viên dự bị và quần chúng  

- Ban hành Nghị quyết phân công các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc; Quyết định chuyển sinh hoạt Đảng cho các đồng chí thuộc 3 chi bộ trực thuộc và phân công việc chăm bồi các đối tượng đoàn viên ưu tú.

 - Ban hành 2 Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Quý III/2020:  “Tăng cường pháp chế GDNN và phát triển văn hóa học”; “Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021”

* Nâng cao chất lượng đảng viên.

- Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và quyền hạn của đảng viên theo Điều lệ đảng. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong ứng xử giao tiếp, trong đạo đức lối sống, trong phát ngôn.

- Từng chi bộ tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức nâng cao tính tự giác, tự quản lý, thực hiện nghiệm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

- Tăng cương giám sát đảng viên trong việc thực hiện Nghị Quyết của chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong từng vị trí công việc và việc thực hiện kế hoạch công trình, phần việc đã được đăng ký

* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Thường xuyên nắm sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên quần chúng tham mưu kịp thời cho Đảng ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Quy định số 26-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và kỷ luật phát ngôn trong Đảng theo Quy định 102- QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

* Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của đng bộ (chi bộ).

- Các chi bộ tiếp tục tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020 (kiểm tra việc thực hiện tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch trong đầu năm học mới; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công trình, phần việc học tập)

- Kiểm tra thực Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và sinh hoạt các chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TVUC